کارت خرید

پنل های ایمیل مارکتیگ

(انتخاب گروه دیگر)

کلاس A
کلاس B
کلاس C
کلاس D
کلاس E
کلاس F
کلاس G
کلاس A
نام دا منه
اشتراکی
ای پی
اشتراکی
تعداد پنل اختصاصی
1
مدت زمان اعتبار
یکسال
امکانات پنل
کامل
تعداد ارسال در 24 ساعت
2400
تعداد ارسال در ماه
5000
تعداد لیست ایمیل ها
نامحدود
(قیمت هر ایمیل(تومان
5
تعداد کل ارسال ها
5000
(قیمت کل(تومان
25,000
نوع پنل
معمولی
ريال250,000ريال
سالانه


کلاس B
نام دا منه
اشتراکی
ای پی
اشتراکی
تعداد پنل اختصاصی
1
مدت زمان اعتبار
یکسال
امکانات پنل
کامل
تعداد ارسال در 24 ساعت
48000
تعداد ارسال در ماه
10000
تعداد لیست ایمیل ها
نامحدود
(قیمت هر ایمیل(تومان
4
تعداد کل ارسال ها
10000
(قیمت کل(تومان
40,000
نوع پنل
معمولی
ريال400,000ريال
سالانه


کلاس C
نام دا منه
اشتراکی
ای پی
اشتراکی
تعداد پنل اختصاصی
1
مدت زمان اعتبار
یکسال
امکانات پنل
کامل
تعداد ارسال در 24 ساعت
7200
تعداد ارسال در ماه
20000
تعداد لیست ایمیل ها
نامحدود
(قیمت هر ایمیل(تومان
3
تعداد کل ارسال ها
20000
(قیمت کل(تومان
60,000
نوع پنل
معمولی
ريال600,000ريال
سالانه


کلاس D
نام دا منه
اشتراکی
ای پی
اشتراکی
تعداد پنل اختصاصی
1
مدت زمان اعتبار
یکسال
امکانات پنل
کامل
تعداد ارسال در 24 ساعت
7200
تعداد ارسال در ماه
40000
تعداد لیست ایمیل ها
نامحدود
(قیمت هر ایمیل(تومان
2
تعداد کل ارسال ها
40000
(قیمت کل(تومان
80,000
نوع پنل
معمولی
ريال800,000ريال
سالانه


کلاس E
نام دا منه
اشتراکی
ای پی
اشتراکی
تعداد پنل اختصاصی
1
مدت زمان اعتبار
یکسال
امکانات پنل
کامل
تعداد ارسال در 24 ساعت
7200
تعداد ارسال در ماه
100000
تعداد لیست ایمیل ها
نامحدود
(قیمت هر ایمیل(تومان
1
تعداد کل ارسال ها
100000
(قیمت کل(تومان
100,000
نوع پنل
معمولی
ريال1,000,000ريال
سالانه


کلاس F
نام دا منه
اختصاصی رایگان 1
ای پی
اختصاصی رایگان 1
تعداد پنل اختصاصی
1
مدت زمان اعتبار
یکسال
امکانات پنل
کامل
تعداد ارسال در 24 ساعت
7200
تعداد ارسال در ماه
216000
تعداد لیست ایمیل ها
نامحدود
(قیمت هر ایمیل(تومان
0.5
تعداد کل ارسال ها
300000
(قیمت کل(تومان
150,000
نوع پنل
حرفه ای
ريال1,500,000ريال
سالانه


کلاس G
نام دا منه
اختصاصی رایگان 1
ای پی
اختصاصی رایگان 1
تعداد پنل اختصاصی
2
مدت زمان اعتبار
یکسال
امکانات پنل
کامل
تعداد ارسال در 24 ساعت
14400
تعداد ارسال در ماه
432000
تعداد لیست ایمیل ها
نامحدود
(قیمت هر ایمیل(تومان
0.5
تعداد کل ارسال ها
440000
(قیمت کل(تومان
220,000
نوع پنل
حرفه ای
ريال2,200,000ريال
سالانه