کارت خرید

هاست لینوکس (آلمان)

(انتخاب گروه دیگر)

PlanA
PlanB
PlanC
PlanD
PlanE
PlanF
PlanG
PlanH
PlanI
PlanJ
PlanA
ريال90,000ريال
ماهانه
۱۰۰ مگابایت فضا
۷ گیگ ترافیک ماهانه
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی ۳ عدد
زیردامنه نامحدود
۳ عدد کاربری FTP
۲ عدد پارک دامنه
۲ عدد دامنه Addon
سیستم مدیریت Cpanel
PlanB
ريال120,000ريال
ماهانه
200 مگابایت فضا
12 گیگ ترافیک ماهانه
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی 5 عدد
زیردامنه نامحدود
5 عدد کاربری FTP
5 عدد پارک دامنه
۲ عدد دامنه Addon
سیستم مدیریت Cpanel
PlanC
ريال150,000ريال
ماهانه
۵۰۰ مگابایت فضا
۲۵ گیگ ترافیک ماهانه
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی ۸ عدد
زیردامنه نامحدود
۸ عدد کاربری FTP
۸ عدد پارک دامنه
۲ عدد دامنه Addon
سیستم مدیریت Cpanel
PlanD
ريال450,000ريال
ماهانه
1 گیگبایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
زیردامنه نامحدود
کاربری FTP نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دامنه Addon نامحدود
سیستم مدیریت Cpanel
PlanE
ريال540,000ريال
ماهانه
۲ گیگبایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
زیردامنه نامحدود
کاربری FTP نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دامنه Addon نامحدود
سیستم مدیریت Cpanel
PlanF
ريال660,000ريال
ماهانه
3 گیگبایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
زیردامنه نامحدود
کاربری FTP نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دامنه Addon نامحدود
سیستم مدیریت Cpanel
PlanG
ريال840,000ريال
ماهانه
۵ گیگبایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
زیردامنه نامحدود
کاربری FTP نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دامنه Addon نامحدود
سیستم مدیریت Cpanel
PlanH
ريال1,050,000ريال
ماهانه
7 گیگبایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
زیردامنه نامحدود
کاربری FTP نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دامنه Addon نامحدود
سیستم مدیریت Cpanel
PlanI
ريال1,350,000ريال
ماهانه
10 گیگبایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
زیردامنه نامحدود
کاربری FTP نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دامنه Addon نامحدود
سیستم مدیریت Cpanel
PlanJ
ريال6,000,000ريال
ماهانه
50 گیگبایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
زیردامنه نامحدود
کاربری FTP نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دامنه Addon نامحدود
سیستم مدیریت Cpanel